http://sudru.ru/
Шрифт: A A A

ОРЛЮК О.П.

Категория: Классика правовой мысли Опубликовано Просмотров: 304

Скачать статью бесплатно

Страница 1 из 12

БАНКІВСЬКЕ ПРАВО НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА РОЗДІЛ І. БАНКІВСЬКЕ ПРАВО ТА БАНКІВСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ГЛАВА1

БАНКІВСЬКЕ ПРАВО І БАНКІВСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ


§ 1. Банк та його операції. Правова природа банківської діяльності


Ринкова економіка породжує нові інститути, притаманні ринковим умовам господарювання, та змінює старі, що існували під час державної монополії. Змінюються принципи, на яких будуються взаємовідносини держави та її органів із суб`єктами господарської діяльності, забезпечується поступове впорядкування державного регулювання господарської та підприємницької діяльності. І одним з впливових напрямів формування ринкових відносин є фінансові та банківські інститути, без яких не може бути сформована інфраструктура ринкової економіки. Розвиток кредитно-фінансових інститутів впливає як на внутрішні економічні відносини (зокрема на розвиток та інвестування виробничої сфери, на ринок цінних паперів, приватизаційні процеси тощо), так і на зовнішні, бо саме через такі кредитно-фінансові інститути і здійснюється інтегрування правових й економічних структур у світову економічну систему.

Банки є одними з найстаріших і найбільших за активами фінансових посередників. Зокрема, існує думка, що перші банки виросли з контор мінял і з’явилися в епоху Відродження в італійських містах. Водночас існує ряд теорій, згідно з якими прообразом банку можна назвати храми, що існували за часів Стародавнього Єгипту, Вавілонського царства, Римської імперії тощо. В таких храмах на тимчасове зберігання розміщувалися дорогоцінні метали та каміння заможних власників. Зазначені цінності відповідно до укладених домовленостей поверталися господарю або через певний проміжок часу, або на його першу вимогу. В окремих випадках за можливість користування цінностями у власних цілях храм міг сплатити певні кошти власникові (що можна, умовно, розглядати аналогічною операцією сучасним депозитним вкладам).1

Основна функція банків полягала у наданні механізму платежів для здійснення розрахунків та клірингових операцій, що сприяло розвиткові торгівлі товарами й послугами, яка переживала в той час період бурхливого розвитку. Поняття „банк” походить від італійського „banka” (в перекладі „лава”), оскільки міняли обмінювали гроші, сидячи на лавах. Вони приймали грошові вклади у купців та спеціалізувалися на обміні грошей різних міст та країн. З часом міняли почали використовувати такі вклади, а також власні грошові кошти для видачі позичок і отримання відсотків, що призвело до перетворення мінял у банкірів

Однак лише в ХІХ ст., з розвитком капіталізму, банк і біржа в сучасному розумінні набули справжнього розвитку. Вони дійсно стали інститутами, необхідними для виробництва вартості та її обігу, для накопичення капіталу, а також для його розподілу між секторами економіки та підприємствами. Саме за допомогою банків заощадження почали перетворюватися в капітал. У ХІХ ст. фінансово-банківські установи поступово отримали нового змісту, зайнявши нове місце в суспільстві та економіці.

Розкриваючи суть банку, як і будь-якого іншого явища, вимагає відповіді на питання про характерні якості, що виражають його істотну визначеність, специфіку, внутрішню структуру і, відповідно, операції, які повинен виконувати банк.

Здійснюючи таку характеристику, доцільно зауважити на наявність різних підходів у визначенні терміну „банк” романо-германською (континентальною) та англосаксонською системами права. Так, законодавства країн, що відносяться до континентальної системи права, підтримують загальний підхід у визначенні банківської установи через сукупність здійснюваних нею функцій. Як правило, під банком розуміють кредитну організацію, яка має виключне право здійснювати в сукупності такі банківські операції: залучення у вклади грошових коштів; розміщення зазначених коштів від свого імені, за свій рахунок і на власний ризик, на умовах зворотності, платності, строковості; відкриття та обслуговування банківських рахунків й здійснення розрахунків. Банківські установи, на відміну від так званих “негрошових” кредитних установ, постійно створюють фінансові активи та керують їх переміщенням.2

Розглядаючи зміст поняття “банк”, необхідно також звернути увагу на триваючий процес гармонізації банківського законодавства (зокрема в межах Європейського Співтовариства), оскільки міжнародне співробітництво в галузі банківського регулювання передбачає наявність щонайменше двох механізмів його здійснення – інституційного та нормативного. Європейське співробітництво знайшло відображення в банківських директивах (яких більше двох десятків). Їх обов’язковість як нормативно-правових документів має своїм джерелом Римський договір 1957 р. про створення ЄЕС.

На сучасному етапі регулювання банківської діяльності особливого значення набула Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС 2000/12/ЄС від 20 березня 2000 р. стосовно започаткування і ведення діяльності кредитних установ, метою якої стала кодифікація ряду попередніх банківських директив, в якій закладено базові поняття, що використовуються в діяльності кредитно-фінансових посередників.3

В Україні поняття кредитної установи закладено Законом „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, який розуміє під останньою фінансову установу, яка відповідно до закону має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик. При цьому до фінансових установ закон відносить юридичних осіб, які надають одну чи декілька фінансових послуг і внесені до відповідного реєстру у порядку, встановленому законом. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг.4

Слід зауважити, що такий підхід не є методологічно вірним, оскільки в законі, фактично, поняття кредитної та фінансової установи зробили тотожними, що не є по суті вірним. Фінансовими установами можуть бути й державі органи, зокрема Міністерство фінансів та його установи на місцях. Але це не означає, що, наприклад, фінансовий відділ місцевої державної адміністрації є кредитною установою, як і все Міністерство фінансів в цілому. Тому перелічені в Законі „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” слід було назвати фінансово-кредитними інститутами, як це прийнято в теорії банківської справи.

В економічному розумінні банк розглядається як фінансовий посередник, який виконує комплекс базових операцій грошового ринку: мобілізацію коштів, надання їх в позичку, здійснення розрахунків між економічними суб'єктами.

В Україні спеціальним законом, що регулює банківську справу, є Закон „Про банки і банківську діяльність” в редакції від 7 грудня 2000 р. Відповідно до ст. 2 зазначеного закону банк – це юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.5

Банківська діяльність є одним з елементів фінансової діяльності держави. Вона охоплює обіг державних та приватних фінансів, причому зв`язок між ними часто є міцним і нерозривним, що пояснює ряд складнощів в розумінні та регулюванні банківських відносин. Банківська діяльність розглядається як набір посередницьких операцій на грошовому ринку, який виконується спеціальними інститутами (банками) як виключна діяльність на підставі закону та під особливим наглядом держави.

Банківська діяльність – це система діючих спеціальних суб'єктів та операцій, здійснюваних ними як учасниками єдиної банківської системи з приводу грошей, цінних паперів і валютних цінностей як засобів платежу, заощадження й товару. В правовому розумінні банківська діяльність є сукупністю правових дій, що здійснюються певними суб'єктами в формі, яка вимагається законом або договором. У даному аспекті банківська діяльність являтиме собою систему постійно здійснюваних угод і операцій, що спрямовані на отримання прибутку.6

До банківської діяльності включається комплекс із трьох основних видів операцій: 1) прийняття грошових вкладів від клієнтів; 2) надання клієнтам позичок і створення нових платіжних засобів; 3) здійснення розрахунків між клієнтами. Зазначені операції є базовими і утворюють первинну сферу банківської діяльності. Банківські операції повинні відповідати декільком умовам: вони встановлюються тільки законом; виконуються виключно спеціальним інститутом – банком; надання фінансовому посереднику статусу банку не обмежується кількістю виконуваних ним операцій.7 За банком закріплено право самостійно визначати напрями своєї діяльності і спеціалізацію за видами операцій.

У сучасній теорії банківської справи при характеристиці банківських угод, як правило, застосовується поділ банківських операцій на три групи: активні, пасивні, комісійні.

Активні операції спрямовані на використання ресурсів банку, на розміщення мобілізованих ресурсів з метою отримання прибутків. До активних операцій відносяться кредитування, лізинг, факторинг, форфейтинг, хеджирування, інвестиції в цінні папери тощо.

Пасивні операції спрямовані на залучення банком коштів і формування ресурсів. Власний капітал банку, наявний під час його утворення, становить незначну частину його ресурсів. Головну частину складають кошти клієнтів, що зберігаються на депозитних та поточних рахунках. До пасивних операцій банків відноситься також емісія цінних паперів, трастові операції, отримання коштів на міжбанківському кредитному ринку. Акумульовані банком ресурси від проведення пасивних операцій спрямовуються ними на проведення активних операцій. Водночас ці кошти повинні бути повернені власникам з виплатою відсотків за користування (залежно від умов конкретного договору).

Комісійні (посередницькі) операції являють собою посередницьку діяльність: обслуговування платежів клієнтів та здійснення розрахунків, отримання грошей за борговими зобов'язаннями (векселями, чеками), за дорученням своїх клієнтів, інкасація, зберігання валютних цінностей та цінних паперів тощо. Доходи від комісійних операцій складають значну частину прибутків банківських установ і також можуть в майбутньому спрямовуватися на проведення активних операцій.

Сюди можна включити й допоміжні банківські операції, які здійснюються в зв’язку з наданням інформаційних та інших послуг.

Банківська діяльність характеризується рядом особливостей, у тому числі наявністю декількох правових режимів, під якими розуміють порядок здійснення банківських операцій та угод і наслідки недотримання встановлених правил.

Банківські операції мають певні спільні риси: вони носять тривалий характер, тобто здійснюються постійно, як правило, без тимчасового обмеження; учасники банківських правовідносин знаходяться в нерівному юридичному становищі; характеризуються, переважно, наявністю довірчості між учасниками відносин; здійснюються за стандартними правилами (існують не лише національні, а й світові міжнародні стандарти банківських операцій); потребують єдності правового регулювання як на рівні національного законодавства, так і на рівні локальних актів банків. Водночас слід звернути увагу на комерційну природу банківських операцій.

Аналіз чинного законодавства та наукових розробок доводить правильність висновку про те, що банк – це підприємство, але підприємство особливого виду. Якщо в діяльності звичайного підприємства гроші виконують головним чином роль засобу платежу, то в банківській діяльності самі гроші виступають у ролі товару. Ця особливість банківського підприємства робить його настільки своєрідним, що вона об`єктивно потребує спеціального правового регулювання, яке відрізняється від загального законодавства про підприємства. Відповідно комерційні банки мають право здійснювати три групи угод:

1) банківські операції, які складають безпосередній предмет діяльності;

Топ 10 самых популярных статей:

  1. СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. ЗАОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 4 1.1. История правовой регламентации заочного производства и решения 4 (20114)
  2. Библиография по уголовному праву России Предисловие (17553)
  3. ББК 67.0 О. Э. Лейст. Сущность права. Проблемы теории и философии права. — М.: ИКД "Зерцало-М", 2002. — 288 с. (15795)
  4. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО УчебникИздание четвертое, переработанное, и дополненноеТОМ 2ПРОСПЕКТМосква2003 (14322)
  5. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО УЧЕБНИК Издание пятое, переработанное и дополненное (11840)
  6. ПАМЯТНИКИ РИМСКОГО ПРАВА --^-- Законы XII таблиц • Институции Гая • Дигесты Юстиниана Москва Зерцало 1997 (11303)
  7. М.К. Треушников СУДЕБНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА Издание третье, исправленное и дополненное (10587)
  8. О.В. Гутников НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ. Теория и практика оспаривания (10469)
  9. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО   ТОМ I   Учебник для вузов (академический курс) (9984)
  10. Система пересмотра судебных актов в механизме судебной защитыПредисловиеОдно из (7899)