http://sudru.ru/
Шрифт: A A A

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА РОЗДІЛ ІІІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Категория: Классика правовой мысли Опубликовано Просмотров: 866

Скачать статью бесплатно

Страница 1 из 34

ГЛАВА 7 ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ § 1. Місце пасивних операцій у діяльності банків Категорію пасивних банківських операцій охоплює дяльність банків по злаученню грошових коштів клієнтів – фізичних та юридичних осіб. Крімтого, до пасивних операцій можна віднести і отримання кредитів на міжбанківському кредитному ринку, випуск облігацій. Для центрального банку пасивною операцією буде емісія готівкових коштів.

Аналіз економічної суті пасивних операцій дозволяє віднести до них такі цивільно-правові угоди як договір банківського вкладу, договір банківського рахунку, кредитний договір, за яким банк виступає позичальником, емісію банківською установою облігацій для залучення позикового капіталу.

Банківський рахунок та відносини щодо його відкриття та обслуговування є складними за своєю правовою природою і мають комплексний характер, оскільки передбачають використання імперативних та диспозитивних засобів правового регулювання. Теорія банківського права розмежовує поняття банківського вкладу та банківського рахунку, хоча останній є по суті вкладом, що оформлюється банківською установою у відповідний вид банківського рахунку. При цьому і досі в правовій науці ведеться дискусія щодо правової природи договору банківського вкладу та банківського рахунку та можливості розгляду їх в якості різновидів договорів зберігання, позики, доручення, комісії.1

Критерії розмежування між вкладом та рахунком можуть базуватися на декількох обставинах, у тому числі на підставах його відкриття – добровільно для накопичення коштів (депозитний рахунок) або обов’язково згідно умов законодавства (поточний рахунок для суб’єктів господарювання); а також відповідно до мети відкриття та функціонування вкладу й рахунку, режиму використання коштів на таких рахунках тощо. Можна визнати, що за своєю правовою природою договір банківського вкладу є близьким до договору банківського рахунку. Зокрема, згідно з п. 3 ст. 1058 ЦК України до відносин, що випливають з договору банківського вкладу, застосовуються положення та правила договору банківського рахунку, якщо інше не встановлено кодексом або не випливає із суті договору банківського вкладу.

Аналізуючи пасивні операції, не слід зменшувати їх значення для успішної діяльності банків. Від того, наскільки вдалою буде політика банку по залученню вільних коштів з метою подальшого розміщення їх в кредити та інші прибуткові операції, залежить і власна стабільність банківської установи, перспективи її фінансового зростання. Особливого значення у процесі залучення коштів набуває накопичення депозитів.

Аналіз динаміки депозитів за останні декілька років дозволяє зробити висновок про стрімке зростання залучених ресурсів. Це пояснюється рядом факторів, у тому числі забезпеченням зовнішньої та внутрішньої стабільності гривні, ростом ВВП, пожвавленням ділової активності суб’єктів господарювання, підвищенням рівня реальних доходів населення та поступовим відновленням довіри до банківської системи.2 За підсумками 2003 року вперше населення стало основним джерелом пасивів вітчизняних банків.3

§2. Договір банківського вкладу


За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором (п. 1 ст. 1058 ЦК України).

В якості вкладу можуть виступати не лише грошові кошти, а й банківські метали. За банками закріплено право самостійно встановлювати процентні ставки за своїми операціями.

Договір банківського вкладу є реальним (він вважається укладеним і породжує права й обов’язки у сторін лише з моменту внесення вкладником грошової суми до банку); одностороннім (зобов’язання, що виникає з такого договору, включає лише право вкладника вимагати повернення внесеної на вклад грошової суми, а також сплати відсотків і відповідний йому обов’язок банку); відплатним (згідно зі ст. 1058 та 1061 ЦК України за договором банківського вкладу банк виплачує проценти на вкладену грошову суму). Договір банківського вкладу, в якому вкладником є фізична особа, є публічним договором. Згідно зі ст. 633 ЦК України встановлюється ряд особливостей, притаманних публічним договорам, у тому числі: 1) обов’язок підприємця (банку) надавати послуги кожному, хто до нього звернеться; 2) умови є однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги; 3) відсутність права з боку підприємця надавати перевагу одному споживачеві перед іншим щодо укладання публічних договорів; 4) відсутність у підприємця права відмовити в укладанні договору за наявності можливості надання споживачеві відповідних послуг.4 Якщо в договорі банківського вкладу будуть викладені умови, які суперечать вищевикладеному та правилам, обов’язковим для сторін при укладенні і виконанні публічного договору, будуть нікчемними.

Водночас, якщо клієнтом виступає юридична особа, договір вкладу не має рис публічності.

Сторонами договору банківського вкладу є банк (інші суб’єкти не можуть виступати замість банку) і вкладник (юридична або фізична особа, будь-який суб’єкт цивільного права). При цьому фізичні особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років мають право самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку) (пп.4 п. 1 ст. 32 ЦК України). Крім того, допускається внесення грошових коштів на рахунок вкладника іншою особою (ст. 1062, 1063 ЦК України). За даною ознакою банківські вклади можна поділити на вклади на користь вкладника і вклади на користь третіх осіб. За загальним правилом така особа набуває права вкладника з моменту пред’явлення нею до банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею іншим способом наміру скористатися такими правами. До набуття особою, на користь якої зроблений банківський вклад, прав вкладника ці права належать особі, яка зробила вклад. Істотною умовою для розміщення коштів на користь третьої особи є визначення імені фізичної особи або найменування юридичної особи, на чию користь робиться внесок.

Договір банківського вкладу укладається у письмовій формі (п. 1 ст. 1059 ЦК України). Суттєвою умовою оформлення банківського вкладу є те, що факт укладення такого договору з фізичною особою і внесення грошових коштів на її рахунок підтверджуються ощадною книжкою. В ощадній книжці вказуються найменування і місцезнаходження банку (його філії); номер рахунку за вкладом; всі грошові суми, зараховані на рахунок та списані з рахунка; залишок грошових коштів на рахунку на момент пред’явлення книжки у банк. Зазначені відомості є підставою для проведення розрахунків за вкладом між банком і вкладником. Законодавство передбачає і таку правову форму оформлення вкладу як ощадний (депозитний) сертифікат, який підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (володільця сертифіката) на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом у банку, який його видав. У випадку дострокового пред’явлення ощадного (депозитного) сертифіката до оплати банком виплачується сума вкладу та проценти. Які виплачуються за вкладами на вимогу, якщо умовами сертифіката не встановлений інший розмір процентів (ст. 1065 ЦК України).

Ощадна книжка або ощадний (депозитний) сертифікат замінюють письмову форму договору банківського вкладу. У разі недодержання встановленої форми він вважається нікчемним.

Чинне законодавство містить також положення, які повинні відображатися у договорі банківського вкладу, зокрема: вид банківського вкладу; сума, що вноситься або перераховується на вкладний (депозитний) рахунок; строк дії договору; розмір і порядок сплати процентів, умови перегляду їх розміру, відповідальність сторін; умови дострокового розірвання договору; інші умови за погодженням сторін.

Законодавство розрізняє договори банківського вкладу за строками: на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад). Водночас договором може бути передбачене внесення вкладів й на інших умовах їх повернення, що не суперечать закону. Пропонуючи більшу кількість видів банківських вкладів, фінансовий посередник намагається створити якомога більш сприятливі умови для клієнтів з метою залучення собі додаткових ресурсів.

Оскільки договір банківського вкладу характеризується як односторонній, за ним клієнт (вкладник) має права, яким кореспондуються обов’язки банку. Останній зобов’язаний повернути вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором. Якщо банк вмістить в договір банківського вкладу іншу умову, що суперечитиме вищевикладеному, така умова буде вважатися нікчемною.

Правовий режим залучених коштів встановлюється також Положенням про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженим НБУ.5 Згідно з даним Положенням залучення банком вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб підтверджується одним з наступних способів: 1) договором банківського вкладу (депозиту); 2) договором банківського вкладу (депозиту) з видачею ощадної книжки; 3) договором банківського вкладу (депозиту) з видачею ощадного (депозитного) сертифіката; 4) договором банківського вкладу (депозиту) з видачею іншого документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту.

Слід зауважити, що дане Положення зобов’язало банки надавати всім вкладникам однієї групи однакові умови відкриття рахунків, що позбавило банки проводити пільгову політику по відношенню до своїх VIP-клієнтів.

Банки забезпечують страхування вкладів фізичних осіб. В якості такого забезпечення можна розглядати можливість отримання в якості страхової виплати встановленої законодавством суми за кожним вкладом у випадку неможливості з боку банку виконати свої зобов’язання, що отримує клієнт з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) був створений на виконання Указу Президента України від 10.09.1998 р. № 996/98, з метою забезпечення захисту інтересів фізичних осіб – вкладників банків. Фонд є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб. Зараз Фонд функціонує на засадах, встановлених Законом „Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб”.6 Він гарантує відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, у розмирі загальної суми вкладів, але не більше 2000 грн. (вклади менше 1 гривні не підлягають відшкодуванню). Він гарантує вклади фізичних осіб в банках України, які є учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду (зараз їх нараховується 147).7 Однак Державний ощадний банк України не є учасником Фонду. Клієнт за власним бажанням може отримати гарантовану суму як готівкою, так і у безготівковому вигляді. Термін звернення до Фонду встановлюється протягом трьох років з дня призначення ліквідатора банку-учасника (тимчасового учасника) Фонду.

Кореспондуючим обов’язком банку за договором банківського вкладу є й встановлення розміру процентів. Якщо він не визначений в договорі, банк зобов’язаний виплачувати проценти у розмірі облікової ставки Національного банку України (зараз – 7 %). Якщо договором не встановлено інше, комерційний банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються на вклади на вимогу. При цьому у разі зменшення розміру процентів на вклади на вимогу новий розмір процентів застосовується до вкладів, внесених до повідомлення вкладників про зменшення процентів, зі спливом одного місяця з моменту відповідного повідомлення, якщо інше не встановлено договором. Водночас встановлений договором розмір процентів на строковий вклад або на вклад, внесений на умовах його повернення у разі настання визначених договором обставин, не може бути односторонньо зменшений банком, якщо інше не встановлено законом.

Датою початку нарахування процентів по банківському вкладу є день, наступний за днем надходження вкладу у банк; датою закінчення – день, який передує його поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з інших підстав. При цьому ЦК закріпив положення щодо можливості збільшення вкладу за рахунок не отриманих відсотків. Згідно з п. 5 ст. 1061 ЦК проценти на банківський вклад виплачуються вкладникові на його вимогу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу, а не витребувані у цей строк проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються проценти, якщо інше не встановлено договором банківського вкладу. У разі повернення вкладу виплачуються усі нараховані до цього моменту проценти.

Топ 10 самых популярных статей:

  1. СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. ЗАОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 4 1.1. История правовой регламентации заочного производства и решения 4 (20112)
  2. Библиография по уголовному праву России Предисловие (17531)
  3. ББК 67.0 О. Э. Лейст. Сущность права. Проблемы теории и философии права. — М.: ИКД "Зерцало-М", 2002. — 288 с. (15785)
  4. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО УчебникИздание четвертое, переработанное, и дополненноеТОМ 2ПРОСПЕКТМосква2003 (14317)
  5. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО УЧЕБНИК Издание пятое, переработанное и дополненное (11821)
  6. ПАМЯТНИКИ РИМСКОГО ПРАВА --^-- Законы XII таблиц • Институции Гая • Дигесты Юстиниана Москва Зерцало 1997 (11284)
  7. М.К. Треушников СУДЕБНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА Издание третье, исправленное и дополненное (10568)
  8. О.В. Гутников НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ. Теория и практика оспаривания (10453)
  9. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО   ТОМ I   Учебник для вузов (академический курс) (9980)
  10. Система пересмотра судебных актов в механизме судебной защитыПредисловиеОдно из (7896)